Vil du vere med på Fjording Nordic Cream - reisa?

For English text, click here.

Fjording førebur seg på vekst og vi ser etter sentrale teammedlemmar som vil hjelpe oss i å oppnå målet vårt om å bli ei markant nasjonal og internasjonal merkevare.

I 2019 tek vi sikte på å rekruttere to nøkkelstillingar;

Begge rollene vil bli sterkt delaktige i selskapet sitt daglege virke og i vidare strategiarbeid.

Ekstern annonsering er planlagt seinare i 2019, men vi legg ut stillingane her for å gi eventuelle kandidatar tid til å tenke seg om. Ta kontakt for ein uformell prat viss du vil vite meir.

Fjording er lokalisert i Oslo. Riktig person kan dog få arbeide utifrå ein anna lokasjon. Ein del reising blir forventa i begge roller. Vilkår etter avtale.


Kommersiell leder

Kommersiell leder får ansvaret for å styrke og utvikle Fjording sin merkevareposisjon og topplinje.

Ansvarsområder og hovudoppgåver:

 • Markeds- og distribusjonsstrategi

 • Salg og kundeoppfølging

 • PR og markedsføring

Personlege eigenskapar:

 • Fryktlaus, dedikert og godhjerta
  (Fjording sine verdiar)

 • Handlekraftig og engasjert

 • Sjølvstendig, kreativ og beslutningsdyktig

 • Salgs- og resultatorientert

 • Gode kommunikasjonsevner (også på engelsk)

Kompetansekrav:

 • Relevant utdanning på universitets-/høgskulenivå

 • Dokumentert erfaring med salgsledelse/aktivt salg (gjerne B2B eller HORECA)

 • Solid forretningsforståing og innsikt i varehandelsprosessar

 • Internasjonal erfaring er eit pluss


Driftsleder

Driftsleder får ansvaret for at vi opprettheld lønnsemd og sunne partnarforhold gjennom heile verdikjeda. Ansvarlig for å sikre optimal vareflyt.

Ansvarsområder og hovudoppgåver:

 • Produksjonsplanlegging og oppfølging av partnarar

 • Innkjøp og logistikk

 • Avtalar, lønnsomhetsanalyser, forretningsmodellering

Personlege eigenskapar:

 • Fryktlaus, dedikert og godhjerta
  (Fjording sine verdiar)

 • Systematisk, grundig og stadig på søken etter å løyse prosessar meir effektivt

 • Sjølvstendig og kvalitetsbevisst

 • Godt humør og evne til å bygge gode relasjonar

Kompetansekrav:

 • Relevant utdanning på universitets-/høgskulenivå

 • Dokumentert erfaring med forretningsutvikling/optimalisering av verdikjeder

 • Solid økonomisk forståing

 • Internasjonal erfaring er eit pluss


Fjording has growth ambitions and we’re looking for team members who will help us achieve our goal of becoming a distinct national and international brand.

By 2019, we aim to recruit two key positions;

Both roles will be strongly involved in the company's daily work and in further strategic planning.

External job posting is scheduled for spring 2019, but we share the job descriptions here to give candidates some time to think about it. Please contact us for a casual chat, if you want to know more.

Fjording is located in Oslo. However, the correct person can work from a different location. Some traveling will be expected in both roles. Terms will be negotiated.


Commercial Manager

Commercial Manager will be responsible for strengthening and developing Fjording's brand position and top line.

Responsibilities and main tasks:

 • Market- and distribution strategy

 • Sales

 • PR and marketing

Personal Skills:

 • Fearless, dedicated and good-hearted
  (company values)

 • Self-driven/engaged

 • Independent, creative and able to make decisions

 • Sales and performance-oriented

 • Excellent communication skills (also in English)

Competence:

 • Relevant education at university level

 • Documented experience with sales management / active sales (preferably B2B or from HORECA)

 • Solid business understanding and experience with retail processes

 • International experience is an advantage


Operations Manager

Operations Manager will be responsible for maintaining profitability and healthy relationships with partners throughout the whole value chain. Responsible for ensuring optimal flow of goods.

Responsibilities and main tasks:

 • Production planning and partnership coordination

 • Purchasing and logistics

 • Agreements, Profitability Analysis, Business Modeling

Personal Skills:

 • Fearless, dedicated and good-hearted
  (company values)

 • Systematically, thoroughly and constantly looking for improving processes

 • Self-driven and quality conscious

 • Good mood and ability to build solid relationships

Competence:

 • Relevant education at university level

 • Documented experience with business development and optimization of value chains

 • Solid financial understanding

 • International experience is an advantage